Kung Fu - Thíêu Lâm
Kung Fu - Thíêu Lâm Tampere

Kung Fu - Thíêu Lâm on kamppailulaji, joka perustuu perinteiseen kiinalaiseen Shao Lin - Kung Fu:n.

Kung Fu - Thíêu Lâm koulu on toiminut Suomessa vuodesta 1994 asti. Koulun pääopettaja on vietnamilaissyntyinen Nguyên van Nguyên (musta vyö, 6 dan).

Yhdistys

Hallituksen yhteystiedot

info(a)thieulam.fi

Jani Petäjistö:
040 5597 386
puheenjohtaja(a)thieulam.fi

Hallituksen esittely

-- tulossa --

Yhteistyöpyyntö

Onko sinulla mielessä tilaisuus tai tapahtuma johon haluaisit meidät mukaan?
Ota yhteyttä info(a)thieulam.fi

Säännöt

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Kung Fu TL ja sen kotipaikka on Tampere

2. TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää Kung Fu:n harrastamista sekä kasvattaa kaakkoisaasialaisen kulttuurin tuntemusta ensisijaisesti yhdistyksen kotipaikkakunnalla, mutta myös koko Suomessa.

Tarkoituksen toteutumiseksi yhdistys

 • Järjestää jäsenilleen opetusta Kung Fusta, Taijista ja hieronnasta
 • ylläpitää voittoa tuottamatta Kung Fu -koulua
 • Hankkii opetukseen tarvittavia välineitä
 • järjestää kilpailuja, näytöksiä, kursseja, juhlia ja muuta vastaavaa toimintaa
 • on yhteydessä muiden vastaavanlaisten yhdistysten kanssa
 • voi harjoittaa alaan liittyvää julkaisutoimintaa
 • Toimintansa tukemiseksi yhdistys

 • voi järjestää maksullisia näytöksiä
 • voi harjoittaa julkaisutoimintaa
 • voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta
 • voi toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianmukaisen luvan
 • 3. JÄSENET

  Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

  Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi liitytään hallituksen hyväksynnällä ja maksamalla harjoitusmaksun 3 kuukauden välein.

  Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

  4. JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

  Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen harjoitusmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

  Jäsen, joka ei ole maksanut harjoitusmaksuaan kahden kuukauden kuluessa maksun eräpäivästä, voidaan katsoa eronneeksi yhdistyksestä.

  5. HARJOITUSMAKSU

  Varsinaisilta jäseniltä peritään 3 kuukauden välein harjoitusmaksu. Harjoitusmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita harjoitusmaksuja.

  6. HALLITUS

  Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään kuusi jäsentä.

  Hallituksen toimikausi on hallituksen valitsemiskokousten välinen aika.

  Yhdistyksen vuosikokouksessa valitaan hallituksen jäsenet, sekä heidän joukostaan hallituksen puheenjohtaja. Ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa voidaan valita lisää jäseniä hallitukseen.

  Hallituksen järjestäytymiskokous on pidettävä neljän viikon kuluessa yhdistyksen vuosikokouksesta.

  Hallituksen järjestäytymiskokous valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

  Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

  Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.

  Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

  Hallitus voi päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä.

  7. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

  Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

  8. TILIKAUSI JA TOIMINNANTARKASTUS

  Yhdistyksen tilikausi ja toimikausi on 1.12.-30.11. Yhdistyksen ensimmäinen tilikausi ja toimikausi alkaa perustamispäivästä ja päättyy 30.11.2002.

  Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen toiminnantarkastuskertomus viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle. Varsinaisia toiminnantarkastajia on yksi ja varatoiminnantarkastajia on yksi.

  9. YHDISTYKSEN KOKOUKSET

  Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.

  Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

  Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni.

  Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Vaalit ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

  10. YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

  Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta kaikille jäsenille lähetetyillä kirjallisilla kutsuilla. Kutsut tulee osoittaa jäsenen yhdistykselle ilmoittamaan posti- tai sähköpostiosoitteeseen.

  11. VUOSIKOKOUS

  Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • kokouksen avaus
 • valitaan kaksi ääntenlaskijaa
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastuskertomus
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 • vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä harjoitusmaksun suuruus
 • valitaan hallituksen jäsenet ja heidän joukostaan hallituksen puheenjohtaja
 • valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 • Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

  12. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

  Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

  Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

  Toimintasuunnitelma

  -- tulossa --

  Toimintakertomus

  -- tulossa --

  alkuun